Friday, May 23, 2008

FORMULA I.S.L.A.M MELAHIRKAN REMAJA KELAS PERTAMA

FORMULA I.S.L.A.M MELAHIRKAN REMAJA KELAS PERTAMA
-Oleh Dr. Danial Zainal Abidin
Sempena program ’Cinta dan Sukses’, anjuran bersama Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Johor dan Team R2J2 Persatuan Alumni SMIH pada 17 Mei 2008 di Pusat Islam Iskandar Johor Bahru, Johor.


Pada zaman Nabi Musa golongan muda banyak memainkan peranan untuk membela kebenaran. Dalam surah Yunus ayat 83 Allah berfirman, ” Tidak beriman kepada Musa melainkan golongan muda dari kaumnya dalam keadaan takut bahawa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyeksa mereka”


Said Hawa dalam al-Asas al-tafsir berkata, ” Kebiasaannya golongan yang mudah menerima seruan untuk melakukan islah atau perbaikan di dalam masyarakat ialah golongan muda. Hal ini disebabkan fitrah mereka masih sejahtera dan jiwa mereka lebih bersedia menerima kebenaran. Justeru, para pendakwah hendaklah mendekati lombong kekuatan ini. Mereka tidak perlu membuangkan masa pada golongan yang tidak bersedia untuk bertindak (demi kebenaran). Walaubagaimanapun secara dasarnya dakwah hendaklah disampaikankepada semua lapisan masyarakat tanpa pengecualian.”

Pada zaman nabi golongan muda diberikan kepercayaan. Sebagai contoh, pada tahun ke-10 Hijrah, baginda mengarahkan agar umat Islam bersiap sedia untuk menghadapi Rom. Untuk tujuan itu satu pasukan tentera disiapkan dipimpin oleh seorang anak muda bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau ketika itu berumur antara 18-20 tahun.

Sahabat Abdullah ibn Abbas dilahirkan tiga tahun sebelum hijrah dan ketika nabi wafat, beliau berumur tiga belas tahun. Beliau amat mahir dalam bidang tafsir Al-Quran sehingga beliau diberikan gelaran Turjuman Al-Quran atau Penterjemah Al-Quran.

Formula I.S.L.A.M itu adalah:
I LMU
S IKAP
L EDAK
A GAMA
M AHIR

ILMU

Ilmu dikuasai melalui penguasaan dua ayat,iaitu,pertamanya,menguasai ayat-ayat al-Quran dan,keduanya,ayat-ayat Allah yang tersembunyi di alam semesta. Penguasaan ayat-ayat al-Quran adalah penting untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan akhirat. Melalui al-Quran manusia mengenali tujuan hidup dan cara hidup. Allah berfirman dalam surah an-Nahl ayat 89, ”Dan Kami telah menurunkan kepadamu sebuah Kitab yang menjelaskan tentang setiap perkara (di samping itu) ia merupakan petunjuk serta rahmat dan berita gembira bagi mereka yang Muslim”.

Selepas penguasaan ayat al-Quran, ayat kedua yang perlu dikuasai ialah ayat-ayat yang tersembunyi di alam semesta. Ayat-ayat merupakan tanda serta bukti tentang kekuasaan Allah yang tersembunyi di alam semesta. Untuk mencapai tujuan ini umat Islam perlu mengkaji alam ini secara sistematik. Antara ayat al-Quran yang menjelaskan tentang perkara ini ialah ayat 53 dalam surah Fussilat yang bermaksud,”Akan Kami tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran Kami di segenap ufuk ( penjuru ) dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahawa al-Quran itu benar.”


Dalam kitab Tafsir al-Quran al-Azim, Imam Ibnu Kathir berkata,” ( Allah ) akan tunjukkan bukti-bukti serta dalil-dalil di alam ini yang menunjukkan bahawa al-Quran ini adalah benar.” Untuk menerokai dan mengeluarkan bukti serta dalil daripada alam, sains diperlukan. Dari ayat ini sedarlah umat Islam tentang kepentingan penguasaan ilmu naqliah dan aqliah.

SIKAP
Menekankan kepentingan sikap untuk cemerlang. Antara yang akan ditekankan ialah:
Amanah.
Ikhlas.
Sabar dan cekal.
Rajin dan tawakkal.
Konsisten.
Tawaddu’.
Penyantun.
Tolong-menolong.
Berlapang dada.

LEDAK

Allah mahu umat islam menjadi imam (pemimpin). Jesteru, umat Islam perlu meledakkan Islam pada diri mereka dan meledakkan kebenaran Islam kepada orang lain dengan memimpin dan membimbing mereka kepada kebenaran. Justeru, kita perlu mengajak kepada makruf dan mencegah kemungkaran.

Dalam surah Fussilat ayat 33 Allah berfirman, ”Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru manusia ke jalan Allah serta beramal soleh seraya berkata, Aku dari kalangan orang-orang Muslim.” Berhubung dengan ayat ini, As-Syeikh Said Hawa dalam al-Asas fit Tafsir berkata, ” Termasuk dalam golongan ini semua penyeru dan pendakwah di jalan Allah... Dan Imam Ibnu Kathir berkata, ’Orang yang tidak mengerjakan yang makruf tidak termasuk dalam golongan yang mengajak kepada makruf dan tidak termasuk dalam golongan mereka yang mencegah kemungkaran mereka yang melakukan kemungkaran’.”

Mengabaikan dakwah mempunyai risikonya yang tersendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda, ”Demi Allah hendaklah kamu mengajak kepada makruf dan hendaklah kamu mencegah kemungkaran dan jika ini tidak dilakukan akan datanglah kepadamu balasan berbentuk seksaan daripada Allah dalam masa yang terdekat dan ketika itu kamu semua akan berdoa sedangkan Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kamu.”Imam Tirmizi berkata, hadis ini bertaraf hasan.

AGAMA
Tanpa agama manusia akan hidup seperti haiwan malah mungkin lebih sesat daripada itu. Berhubung dengan agama, formula 6A perlu difahami:
Autentik
Akidah
Amal Salih
Awlawiyat
Amanah
Akhlak

MAHIR
Antara kemahiran yang diperlukan ialah dalam IQ, PQ, EQ dan SQ. IQ berkaitan dengan kepintaran untuk berfikir secara logik serta menguasai bahasa. PQ berkaitan dengan kesihatan fizikal. EQ berkaitan dengan kepintaran emosi dan SQ berkaitan dengan kekuatan spiritual.


No comments:

SURE - SUkan REmaja 2009!!!